Written by Super User. Posted in ພະແນກຄູ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຫ້ອງ 111, ໂທ: 021 217787

ມີ ພະນັກງານທັງໝົດ 04 ທ່ານ.

 ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແກ້ວໃສ  ຫົວໜ້າພະແນກ 
 ທ່ານ ນາງ ສົມດາລີ ຜາຍປະດິດ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ເຫວດປານີ ສີວົງໄຊ  ວິຊາການ
 ທ່ານ ສຸວິດາພອນ ໂງ່ນວໍຣະລາດ  ວິຊາການ 
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

Print