BANNER DSA new1  

ພະແນກບໍລິຫານ

ຫ້ອງ 110, ໂທ: 021 265094, ແຟັກ: 021 265094

ມີ ພະນັກງານທັງໝົດ 05 ທ່ານ.

 ທ່ານ ນາງ ທິບພະສົງ ຄຳສຸກຖາວົງ  ຫົວໜ້າພະແນກ 
 ທ່ານ ນາງ ຄານສະຫວັນ ສະເຫຼີມສັກ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 
 ທ່ານ ສຸລິເດດ ຫຼວງໄຊ   ວິຊາການ 
 ທ່ານ ນາງ ສົມພາວັນ ເພັດມີໄຊ   ວິຊາການ 
 ທ່ານ ນາງ ຕ້ອຍ ສົງກາ   ວິຊາການ 
ພະແນກບໍລິຫານ ມີ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
 • ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານ ພາຍໃນກົມ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບ​ປຸງ ບັນດານິ​ຕິ​ກຳ​ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ກິດ​ຈະ​ການ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ໂດຍ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພະ​ແນກ, ສູນ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ວ​ຂ້ອງ;
 • ເປັນ​ເລ​ຂາ​ນຸການ, ປະ​ສາ​ນ​ງານ​ການ​ນັດ​ໝາຍ​ເຊີນ ແລະ ວຽກ​ງານ​ພິ​ທີ​ການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ກົມ ແລະ ພົວ​ພັນ​ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ອື່ນ ທັງ​ໃນ ແລະ ພາຍ​ນອກ;
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ອັດສຳເນົາ, ສົ່ງເອກະສານ ແລະ ແຈ້ງຂ່າວພາຍໃນກົມ;
 • ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊີ, ງົບ​ປະ​ມານການເງິນ, ຊັບສິນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ແລະ ອຶ່ນໆ ພາຍ​ໃນ​ກົມ;
 • ສ້າງແຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼູບ​ລາຍ​ຮັບ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ກົມ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ;
 • ຄົ້ນຄວ້າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ບຳເນັດ, ບຳນານ, ການຍ້ອງຍໍ, ການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ປົດຕຳແໜ່ງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ການສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກ ຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບກົມ;
 • ຄົ້ນຄວ້າການຂຽນຄູ່ມືວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມ;
 • ສັງລວມ, ສະເໜີແຜນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກົມ;
 • ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ ຂອງກົມ;
 • ສະຫຼຸບ-ລາຍງານ, ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາ: ອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, 6 ເດືອນທ້າຍປີ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂອງພະແນກ ແລະ ຂອງກົມ;
 • ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ​ກົມປະຈຳປີ ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການ;
 • ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ ແລະ ສູນ ພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ;
 • ກວດກາ, ຕິດ​ຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານພາຍໃນພະແນກ ໃຫ້ຄະນະກົມ ແລະ ຂັ້ນເທິງຊາບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ​ຄະນະກົມ.

Print