BANNER DSA new1  

ເວັບໄຊ ກະຊວງອື່ນໆ

 ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ຕ່າງໆ

 ລິ້ງເວັບເຊບ

♦ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ

www.mofa.gov.la

♦ ກະຊວງ ການເງິນ

www.mof.gov.la

♦ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະການຄ້າ

www.moic.gov.la

♦ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

www.monre.gov.la

♦ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

www.maf.gov.la

♦ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ

www.moh.gov.la

♦ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

www.investlaos.gov.la

♦ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

www.molsw.gov.la

♦ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ

www.most.gov.la

♦ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

www.mpwt.gov.la

♦ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

www.micat.gov.la

♦ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

www.mpt.gov.la

♦ ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ

www.mod.gov.la

♦ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

www.laosecurity.gov.la

♦ ກະຊວງ ພາຍໃນ

www.moha.gov.la

♦ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

www.mem.gov.la

Print