BANNER DSA new1  

ພະແພກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ

ຫ້ອງ 117-118, ໂທ: 021 255033-34 ແຟັກ: 021 265094

ມີ ພະນັກງານທັງໝົດ 08 ທ່ານ.

 ທ່ານ ນາງ ລານີ ຈັນທະວົງ   ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 
 ທ່ານ ນາງ ທິບພະວົງ ຜິວມະນີລອນ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 
 ທ່ານ ນາງ ມະຍຸລາ ພົມມະດີ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ນາງ ວັນນາລີ ເຫກສົມບັດ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ນາງ ສອນສຸດາ ກັນທະພູມ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ແກ້ວນະຄອນ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ພູເງິນ ວິລະວົງ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ສາຍຍັນ ຈັນທະວິວັດ  ວິຊາການ 

kk

Print