BANNER DSA new1  

ທຶນການສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລກິວລອງ ສສ ຫວຽດນາມ ສົກປີ 2022-2023 (ປິດຮັບສະໝັກໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2022)

ປິດຮັບສະໝັກໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2022

Download-Button.png ເອກະສານປະກອບຊີວະປະຫວັດ (ປ.ໂທ, ປ.ຕີ ແລະ ຊັ້ນສູງ)
Download Button ໃບສະເໜີຂໍຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນລະດັບປະລິນຍາໂທ 
Download-Button.png ໃບສະເໜີຂໍຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັ້ນສູງ 

kewlong1

kewlong2

Print